Ulukitõrjevahend Trico

Metskitsede, hirvede ja põtrade peletamise vahend kahjustuste vältimiseks metsanduses

okas- ja lehtpuudel ning põllumajanduses rapsil. Trico 2

Ulukitõrjevahend “Trico” on Austria ettevõtte Kwizda Agro toodang. Baltikumis omab edasimüüja õigusi Systemseparation Ltd.

Repellent on looduslik ning koosneb veest ja lambarasvast. Tõrjeefekti annab lõhn. Saadaval 10 l kanistrites, valmisseguna.

Kõrge efektiivsuse, lihtsuse ning kiiruse töötlemisel tagab seljapritsi kasutamise võimalus. Võib töödelda nii okas- kui ka lehtpuid.

Kasutatav alates istikust kuni palgipuuni- tüvepritsimine tagab kaitse koorimise ja sarvesügamise vastu. Puudub ladva või punga vigastamise oht.

Kulu 10-20 l/ha.

Hind-10l kanister 135.00€

Trico Garden 1L hind 26.60€

Ulukikahjustuste vältimiseks põllumajanduses, eelkõige rapsi puhul, tuleks Tricot süstemaatiliselt kasutada. Kulunorm 15 l/ha, lahjendatuna 200-300 l vees. Selle kogusega saab teha 4 töötlemist, 7 päevase intervalliga. Tänu taimede kiirele kasvule ning veega lahjendamisele, kestab toime kuni 14 päeva. Kasutajate hulgas on tavaks rakendada perimeeterkaitset s.o pritsida 20-30 m sügavuselt põldude äärtest. Uluk kaotab tänu lõhnaefektile huvi ning lahkub. 

Vaata allpool ka kasutusjuhendit.

TRICO kasutusjuhend

Taimekaitsevahend. Repellent. 

Toimeaine: lambarasv 64,6 g/l 

Eesti reg-nr: 0495/30.01.13

Metskitsede, hirvede ja põtrade peletamise vahend kahjustuste vältimiseks metsanduses

okas- ja lehtpuudel ning põllumajanduses rapsil.

Preparatiivne vorm: emulsioon, õli vees

Valmistamise kuupäev ja partii nr: vaata pakendil

Pakendid: 1 l ja 10 l

Enne kasutamist keerake pakendi põhi ülespoole ja segage, loksutades 2-3 korda!

Vältimaks ohtu inimestele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Vältida kemikaali sattumist nahale

ja silma. Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult. Kanda

sobivaid kaitsekindaid. Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee

lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). 

Kahjutustamine: Ärge visake ära jääke koos olmeprügiga või ärge valage kraanikaussi ega

tualetti. Jäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Esmaabi:

Kui kasutada vastavalt juhendile, tervisekahjustusi ei teki.

Mürgitussümptomite tekkimisel lõpetada koheselt töö ning pöörduda arsti poole.

Sissehingamisel: viibida värskes õhus ning kaebuste tekkimisel konsulteerida arstiga.

Kontakt nahaga: eemaldada kõik määrdunud riided ning jalanõud; pesta vee ja seebiga ning

loputada rohke veega.

Kontakt silmadega: loputada avatud silmi rohke veega vähemalt 10 minutit, püsiva ärrituse

korral konsulteerida silmaarstiga.

Pärast allaneelamist: viivitamatult pöörduda arsti poole ning näidata pakendit ja/või etiketti.

 

Ladustamine:

Ladusta ainult originaalpakendis. Temperatuur ladustamisel 0ºC kuni +30ºC.

Originaalpakendi vastupidavusaeg vähemalt 2 aastat. Avatud pakendid tuleks realiseerida

niipea kui võimalik. Mitte mingil tingimusel lisada originaalpakendile juba kord välja kallatud

ning kasutatud ainet.

Puhastamine:

Peale iga töötsükli lõppu on vajalik puhastada pritsimisvahendid. Selleks võib kasutada vett

või puhastusvahendeid.

Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Tühjad pakendid loputada 3 korda puhta veega ja viia

ohtlike jäätmete kogumiskohta.

 

Kasutusjuhend Metsamajanduses:

Lehtpuu- ja okaspuumetsades kasutada 10-20 l/ha metskitsede, põtrade ja punahirve

tekitatavate talviste  kahjustuste tekkimise eest - pritsida lahjendamata toodet sügisel. Piisab

maksimaalselt ühest pritsimiskorrast.

Lehtpuu- ja okaspuumetsades kasutada 10-20 l/ha metskitsede, põtrade ja punahirve

tekitatavate suviste kahjustuste tekkimise eest – kasutada lahjendamata toodet

vegetatsiooniperioodil. Piisab maksimaalselt ühest pritsimiskorrast.

Omadused ja toimemehhanism:

Trico toimib tõrjevahendina tänu oma lõhna- ja maitseomadustele. Tõrjevahendile

on lisatud värvainet identifitseerimiseks.

Kasutamine metsanduses:

Teatud puuliigid, eriti nende tipuvõrsed äsja istutatud metsakultuurides on

kahjustatud peamiselt metskitse ja punahirve poolt. Süstemaatiline TRICO kasutamine

äsjaistutatud metsakultuuridel tagab häirimatu puu kasvu  ilma selle väärtust vähendamata.

TRICO pritsitakse  kaitset vajavatele aladele sügisel talviste kahjustuste ärahoidmiseks

või kevadel vegetatsiooniperioodi jooksul suviste kahjustuste ärahoidmiseks.

Pritsimine: 

Enne kasutamist toodet loksutada. TRICO on kasutamiseks valmis ja seda saab pritsida,

kasutades käsipritse või seljas kantavaid pritse. Töötle TRICO-ga kaitset vajavaid  taimeosi.

Töödeldes kuuma ilmaga, ärge pritsige otse noortele võrsetele.  Et moodustada püsiv kiht,

peab Trico saama aega täielikult kuivada. Kui on oodata sademeid või kui aine ei pruugi enne

vihma või udu tõttu ära kuivada, tuleb pritsimine lõpetada. 

Vajalik kogus: kogus sõltub kasutuskohast, taimede suurusest ning tihedusest. Üldjuhul 

kogus 10 l/ha või enam. Värvimarker hõlbustab kontrolli vajaliku koguse üle pritsimise ajal.

Kasutamine põllumajanduses:

Raps

Ulukid eelistavad rapsi noori taimi. Süstemaatiline Trico kasutamine noortel taimedel tagab

nende segamatu kasvu.

Kasutusaeg:Uute kahjustuste tekkides alates 2-lehe faasist kuni õitsemiseni. 

 

Pritsimine:

Kanna TRICO-t kaitset vajavatele noortele võrsetele süstemaatiliselt. Kuuma ilmaga tuleks

pritsida Trico hommikul või õhtul. Mitte pritsida kuuma ilmaga. Selleks, et

moodustuks püsiv kiht, peab Trico saama aega täielikult kuivada. Kui on oodata sademeid või

kui kiht ei pruugi enne vihma või udu tõttu ära kuivada, tuleb pritsimine lõpetada.

Kulunorm:  15 l/ha lahustatud 200-300 l vees. Maksimaalselt 4 pritsimist intervalliga 7

päeva.

Segatavus:

Kasuta TRICO’t eraldi (ära sega teiste ainetega). Nädal enne ja pärast TRICO kasutamist ei

tohi lehti muude ainetega töödelda.